เตรียมอนุบาลเปิดรับสมัครตลอดปี | เปิดรับสมัคร อนุบาล 2 และประถม 2-5 จำนวนจำกัด

 

  Admissions การสมัครเรียน


     การแบ่งภาคเรียน

     โรงเรียนพร้อมแบ่งภาคเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาออกเป็น 2 ภาคเรียนต่อปีการศึกษา
     ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ พฤษภาคม ถึง กันยายน และภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์
     โดย แต่ละภาคเรียนมี 20 สัปดาห์ นอกจากนี้โรงเรียนพร้อม ได้เปิดระดับชั้นเตรียมอนุบาลสำหรับ
     เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นอนุบาล 1 โดยชั้นอนุบาลเปิดเรียนตลอดปี

     การรับสมัคร

     เตรียมอนุบาล เปิดรับสมัครตลอดปี
     อนุบาล 1 - 3 เปิดรับสมัครเดือนตุลาคมเป็นต้นไป
     ประถม 1 - 6 เปิดรับสมัครเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

     เงื่อนไขการรับสมัคร


     อนุบาล 1- 3

     1. กรอกใบสมัครพร้อมแนบสำเนาสูติบัตรของนักเรียน

     2. โรงเรียนทำการทดสอบพัฒนาการของนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (โดยทางโรงเรียนจะนัดทดสอบในวันเสาร์)

     3.โรงเรียนแจ้งผลสอบหลังการประเมินภายใน 3 วันทำการ

     4. ลงทะเบียน มอบตัว และชำระค่าธรรมเนียมภายใน 7 วัน หลังจากโรงเรียนประกาศผลสอบ หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

     ประถม 1 - 6

      1. กรอกใบสมัครพร้อมแนบสำเนาสูติบัตรของนักเรียน

     2. โรงเรียนทำการทดสอบโดยข้อสอบอัตนัยและปรนัย (วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งสัมภาษณ์นักเรียน

     3.โรงเรียนแจ้งผลสอบหลังการประเมินภายใน 3 วันทำการ

     4. ลงทะเบียน มอบตัว และชำระค่าธรรมเนียมภายใน 7 วัน หลังจากโรงเรียนประกาศผลสอบ หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

     ** นักเรียนที่ลงทะเบียนมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วโรงเรียนจะไม่คืนเงินทุกกรณี**

     หากเต็มแล้วจะประกาศเป็นสำรองลำดับที่...นักเรียนสามารถรอที่นั่งว่างโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

     หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการโรงเรียนถือว่าสิ้นสุด ไม่สามารถเปิดเผยข้อสอบและคะแนนได้      
     ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินสามารถมาทดสอบใหม่ได้ในครั้งต่อไป

 

กลับสู่หน้าแรก