เตรียมอนุบาลเปิดรับสมัครตลอดปี | อนุบาล1 และประถม1 ปีการศึกษา2562 เปิดรับสมัครเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

 
 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 9 สิงหาคม 2556

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้เด็กๆ ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิด ภายในงานจะมีการแสดงของเด็กๆในแต่ละระดับชั้น การมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดต่างๆ และปิดท้ายด้วยการนำดอกมะลิ ไปมอบให้คุณแม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะ

 

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 16 กรกฎาคม 2556

นักเรียนชั้นประถมศึกษาไปทั ศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ สุขภาวะแบบสมจริงของ สสส. ซึ่งเป็นต้นแบบอาคารเขียวระดับโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้นักเรียนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้น่าอยู่

 

 

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2556

กิจกรรมวันสุนทรภู่จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เพื่อสดุดีสุนทรภู่บรมครูจอมกวี เรียนรู้ประวัติของสุนทรภู่
กิจกรรมการประกวดวาดภาพ คัดลายมือ แต่งกลอนสุภาพ
อ่านทำนองเสนาะ และการประกวดตัวละครในวรรณคดี
เรื่องพระอภัยมณีเด็กๆได้แสดงความสามารถทางด้านต่างๆ
ตามความถนัดของตนเองอย่างมีความสุขค่ะ

 

 

 

กิจกรรมไหว้ครู 6 มิถุนายน 2556

นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูด้วยการน้ำดอกไม้
มากราบไหว้คุณครู และในช่วงท้ายมีการมอบบัตรเกียรติยศ
ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีความประพฤติดี

 

 

 

ค่ายแสงธรรมนำชีวิต 30-31 พฤษภาคม 2556

บริหารจิต ฝึกสติ ขัดเกลาจิตใจ นำหลักธรรม
ไปปรับใช้ในการดำ เนินชีวิตอย่างมีความสุข

 

 

หน้า 1  2

กลับสู่หน้าแรก